Põhikiri

Mittetulundusühingu Kultuuriguru põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Kultuuriguru (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Keila linn.
1.2 Ühingu eesmärk on kultuuri-, meelelahutuse- ning haridusalaste sündmuste ja teenuste korraldamine ja pakkumine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 elava muusika ja dj teenuse pakkumine sündmustele;
1.2.3 laste ja täiskasvanute erapidude korraldus;
1.2.4 erinevate tegelaskujude pakkumine laste sündmustele;
1.2.5 Tammiku mängumaa haldamine ja sündmuste korraldus (aadressil Tammiku tee 3, Keila) vastavalt rendilepingus toodud tingimustele ja tähtajale maa omanikega;
1.2.6 kultuurisündmuste korraldamine avalikkusele;
1.2.7 kirjastada ja müüa trükiseid:
1.2.8 teenida ühingule omatulu ühingu eesmärgiliste tegevuste elluviimiseks;
1.2.9 teostada muid põhikirjalisi ning seadustes ja lepingutes ettenähtud õigusi.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
3.3 Ühingu juhatus valitakse viieks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.